REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
Kielgo.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej” Regulaminem”, określa zasady korzystania ze serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://kieglo.pl, zwanego dalej “Serwisem”.
 2. Serwis prowadzony jest przez KIELGO Sp. z o.o.  ul. Cegielniana 4A/26, 30-404, Kraków, Polska Polska. NIP 6793216659, zwanym dalej “Administratorem”.
 3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://kielgo.pl/, e-mail: kontakt@kielgo.pl, tel: +48 785 422 120, +48 500 583 255
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://kielgo.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowana Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Dokonywanie zakupów w Serwisie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Serwis – Serwis internetowy działający pod adresem https://kielgo.pl/, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Serwisie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca-Konsument.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Serwisu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter – usługa świadczona przez Serwis Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Serwisu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym dokonująca zakupów w Serwisie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Serwisu w tym dokonywanie zakupów w Serwisie stanowi dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Przedsiębiorca–Konsument osoba fizyczna, w tym dokonująca zakupów w Serwisie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Serwisu w tym dokonywanie zakupów w Serwisie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Serwisu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 11. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Serwisu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Serwisu.

3. Rodzaje i zakres działalności Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu szkoleń online, webinariów, dokumentacji technicznej oraz projektowej.
 2. Oferowane przedmioty mają charakter cyfrowy

4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  1. aktywne łącze internetowe,
  2. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  3. aktywny adres poczty elektronicznej
 2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa serwisu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 320px-2560px

5. Zasady dokonywania zakupów

  1. Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  2. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
    • łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
    • dotyczące sposobu i terminu zapłaty
    • dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
  3. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Serwisie
  4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego po naciśnięciu przycisku –„Przejdź do kasy”
   w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

   1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
   2. Adres email
   3. Numer telefonu
   4. Nr PESEL lub NIP
   5. Dane adresowe do wysyłki
  5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu serwisu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”
  6. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
  7. Serwis zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
  8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Serwis przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
   1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
   2. Serwis może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
   3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
  9. Klient i Serwis związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
  10. W Serwisie honorowane są następujące sposoby płatności:
   • zwykły przelew,
   • system płatności elektronicznych.
  11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
  12. Termin na wykonanie płatności od przyjęcia zamówienia
  13. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  14. Zamówiony towar (cyfrowy) jest wysyłany na adres mailowy natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty
  15. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
  16. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
  17. Po zakupie produktu w terminie do 14 dni na maila Klienta. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej pod wskazany adres. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
   1. Imię i nazwisko/firmę,
   2. Adres zamieszkania/siedziby,
   3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
   4. Numer zamówienia,
   5. Adres korespondencyjny

   Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez
   siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

  18. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę

6. Reklamacje – uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta

   1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
   2. Serwis jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę merytoryczną lub prawną. Wada merytoryczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
    1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
    2. nie ma właściwości, o których istnieniu Serwis zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
    3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Serwis przy zawarciu umowy, a Serwis nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
    4. została Klientowi dostarczona w stanie niezupełnym.
   3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@kielgo.pl. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URLhttps://kielgo.pl/wp-content/themes/kielgo_theme/formularz_reklamacji.docx zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
   4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
   5. Określając sposób realizacji zobowiązań Serwisu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad merytorycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Serwis niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Serwis) albo Serwis nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
   6. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
   7. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
   8. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Serwis wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Serwis stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu.
   9. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
   10. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta
   11. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego

7. Odstąpienie od umowy uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta

   1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://kielgo.pl/wp-content/themes/kielgo_theme/formularz_zwrotu.docx. Serwis dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: kontakt@kielgo.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Serwis niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
   2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:
    1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
     rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w
    tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów dostępny w Serwisie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Serwisem.
   4. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
   5. Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu dostarczenia formularza zwrotu.
   6. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)
   7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
   8. Ponadto zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Serwis przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
   2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w tym w szczególności art. 556-557 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
   3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
   4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   5. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
    • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Serwisem;
    • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
    • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Serwisem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby startupu.

   Załączniki do Regulaminu

   1. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
   2. Formularz zwrotu
   3. Formularz reklamacji